Działalność badawcza

Biuro ds. Nauki uprzejmie informuje o specjalnym liście Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, skierowanym do zespołów naukowców realizujących projekty badawcze finansowane obecnie przez NCN, zwłaszcza do kierowników tych zespołów.

Apel dotyczy zjawiska "drapieżnych czasopism", tzw. predatory journals czyli czasopism, w których publikowane prace naukowe nie podlegają ocenie eksperckiej lub wykonana jest ona w oparciu o bardzo niskie standardy. Czasopisma te mają charakter wydawnictw publikujących w tzw.  otwartym dostępie (open access), z krótkim procesem publikacyjnym.

Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na konsekwencje publikowania w takich czasopismach i zapoznać z nimi, szczególnie młodych pracowników naukowych (doktorantów i postdoków):

 „Narodowe Centrum Nauki nie popiera tego typu praktyk, a w sytuacjach, kiedy z całą pewnością uda się ustalić, że artykuł finansowany ze środków NCN został opublikowany w czasopiśmie nieprzestrzegającym standardów oceny eksperckiej, będziemy wymagać od kierownika projektu usunięcia numeru projektu z publikacji, a w konsekwencji wykluczenia jej z raportu i zwrotu kosztów poniesionych na opublikowanie takiej pracy."

Więcej ważnych informacji na temat "drapieżnych czasopism" w liście dyrektora NCN  List dyrektora NCN

Listy wydawców i czasopism, co do których zachodzi podejrzenie, że nie zachowują odpowiednich standardów naukowych podczas procesu recenzyjnego artykułów zgłaszanych do publikacji.

wydawcy    - https://beallslist.weebly.com/

czasopisma - https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html

 

Działalność naukowo-badawcza realizowana w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie obejmuje: działalność statutową jednostek naukowych, w tym służącą rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym; badania podstawowe i inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Nauki; strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz inne zadania finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej oraz inwestycje budowlane służące badaniom naukowym lub pracom rozwojowym; współpracę naukową z zagranicą; zadania współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej; działalność upowszechniającą naukę; programy i przedsięwzięcia ustanawiane przez Ministra; prace zlecone przez podmioty gospodarcze; dotacje na dofinansowanie zadań badawczych.

Uniwersytet jest Uczelnią mającą bardzo szeroki zakres prowadzonych prac badawczych. Realizowane tematy badawcze skupione są w 49 problemach badawczych, zawierających kilka zadań badawczych, formułowanych w powiązaniu z priorytetami: uczelnianymi, krajowymi i europejskimi. Kładziony jest główny nacisk na podejmowanie i realizowanie badań wynikających z potrzeb gospodarki i społeczeństwa.

W uczelni aktualnie realizowanych jest 164 projektów badawczych.

Po przeprowadzonej w 2013 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenie parametrycznej jednostek naukowych 8 wydziałów Uniwersytetu znajduje się w kategorii A.

Aktualna kategoryzacja Wydziałów:

Wydział --- Kategoria jednostek
Bioinżynierii Zwierząt --- A
Biologii i Biotechnologii --- A
Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa --- A
Humanistyczny --- B
Medycyny Weterynaryjnej --- A
Nauk Technicznych --- B
Nauki o Żywności --- A
Nauk o Środowisku --- A
Nauk Społecznych --- B
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa --- A
Teologii --- A
Nauk Ekonomicznych --- B
Matematyki i Informatyki --- B
Prawa i Administracji --- B
Nauk Medycznych --- B
Sztuki --- B

W Uczelni znajduje się znaczny potencjał badawczy w postaci aparatury i urządzeń zlokalizowanych na wydziałach. Z inicjatywy Senackiej Komisji Nauki w 2012 roku powstała elektroniczna baza laboratoryjno-usługowa, mająca posłużyć do bardziej efektywnego wykorzystywania posiadanej aparatury. Baza aktualizowana jest w sposób ciągły i dostępna jest na stronie http://aparatura.uwm.edu.pl

Potencjał innowacyjny Uniwersytetu wyraża się w liczbie zgłoszonych i uzyskanych patentów, wdrożeń i wzorów użytkowych. W latach 2008-2013 zgłoszono 137 wynalazków a uzyskano 49 patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe, zaś w latach 2013-2016 uzyskano 420 patentów i wzorów użytkowych.

W Uniwersytecie aktywnie działają centra badawcze i klastry, realizujące dużo nakładowe projekty badawcze. Aktualnie w UWM działa siedem centrów badawczych: Centrum Badań Energii Odnawialnej CBEO, Centrum Badań i Rozwoju Mleczarstwa, Centrum Badań Europy Wschodniej CBEW, Centrum Badań Społecznych, Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej, Centrum Nutri-Bio-Chemiczne, Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych), oraz siedem klastrów: Kętrzyński Klaster Energii Odnawialnej, Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny Klaster browarniczy, Klaster mleczarski, Warmińsko-Mazurski Klaster „Razem cieplej", Nadwiślański Klaster Energii Odnawialnej, Klaster Mazurskie Okna.
Ponadto UWM w Olsztynie jest członkiem Konsorcjum Centrum Zaawansowanych Technologii RIMAMI.