2015
05.27

REGULAMIN II KORTOWSKIEGO BIEGU NA ORIENTACJĘ
„INO KORTOWO”

ORGANIZATOR:
Akademicki Klub Turystyczny w Olsztynie

TERMIN:
30 maja 2015 r.

MIEJSCE IMPREZY:
Miasteczko studenckie Kortowo w Olsztynie z przylegającymi do niego terenami leśnymi.
Biuro zawodów znajduję się w Akademickim Klubie Turystyczny przy ul. Kanafojskiego 3, DS 1.

CELE IMPREZY:
• popularyzacja biegania, jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu,
• popularyzacja Imprez na Orientację jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku,
• zachęcenie studentów do aktywnego spędzania wolnego czasu, na świeżym powietrzu,
• integracja środowisk akademickich,
• sprawdzenie własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem,
• poznanie uroków okolic miasteczka studenckiego Kortowo,
• promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie jako uczelni przyjaznej studentowi.

KATEGORIE STARTOWE:
• Trasa Dzienna Rowerowa:
o start indywidualny
o ok. 17 km
o strat: godz. 12:00
• Trasa Dzienna Piesza:
o start indywidualny
o ok. 17 km
o start: godz. 12:30
• Trasa Nocna
o piesza
o start w parach
o ok. 10 km
o strat: godz. 22:00

UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE:
• W imprezie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
• Opłata startowa wynosi 5 zł od osoby zgłaszającej swój udział na każdą trasę z osobna i nie ulega zwrotowi.
• Dopuszcza się udział w dwóch różnych biegach (jeden dzienny oraz nocny), co wiąże się z ponownym uiszczeniem opłaty startowej.
• Wskazane jest posiadanie kompasu lub busoli.
• Na Trasie Nocnej wymagana jest czołówka bądź inne źródło światła.
• Każdy zawodnik bądź zespół jest zobligowany do posiadania sprawnego telefonu komórkowego na wypadek nieprzewidzianych skutków losowych oraz w przypadku potrzeby kontaktu z organizatorem.

ZGŁOSZENIA:
Wszystkie zgłoszenia dokonywane są osobiście w biurze zawodów (AKT, ul. Kanafojskiego 3, DS 1)
• w każdą środę poprzedzającą zawody o godz. 20:00
• w piątek 29 maja od godz. 20:00
• w dniu imprezy w godzinach 10:00 – 11:45
• oraz uzupełniające zapisy w dniu imprezy w godzinach 21:00 – 21:45 na bieg nocny

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• zawody odbędą się bez względu na pogodę,
• zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i startują na własną odpowiedzialność,
• za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
• osoby biorące udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i udostępnianie ich w środkach masowego przekazu,
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów,
• decyzje w sprawach spornych, nie poruszonych w regulaminie, podejmują organizatorzy,
• udział w zawodach jest jednoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Magda: 698 500 662


Autor wpisu: Marianna (wpisów:46, wszystkie wpisy autora: )

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz