2015
03.16

56. Ogólnopolski Rajd Studencki po Warmii i Mazurach WA – MA 2015

REGULAMIN RAJDU

 1. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w 56. Ogólnopolskim Rajdzie Studenckim po Warmii i Mazurach WA – MA 2015, zwanym w dalszej części regulaminu „Rajdem WA – MA”.

 1. Organizatorem Rajdu WA – MA jest:

Główny organizator:

Akademicki Klub Turystyczny działający przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

ul. Kanafojskiego 3 (DS. 1) Olsztyn – Kortowo

www.uwm.edu.pl/akt/

Współorganizator:

Akademickie Centrum Kultury działające przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

ul. Kanafojskiego 1 (DS. 2) Olsztyn – Kortowo

http://www.uwm.edu.pl/ack/

 1. Cel Rajdu WA – MA:
   1. Popularyzacja czynnego wypoczynku, turystyki pieszej, kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz turystyki zrównoważonej.
   2. Poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych rejonu Warmii i Mazur.
   3. Integracja środowisk akademickich z całej Polski.
   4. Popularyzacja zasad ochrony środowiska przyrodniczego.
   5. Promocja Warmii i Mazur, jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
 2. Termin Rajdu WA – MA :
  21 – 24 maja 2015 roku.
 3. Miejsce Rajdu WA – MA :

Meta rajdu: Ośrodek Wypoczynowy „Bosman” w Iławie

 1. Trasy:

– Dyscypliny kwalifikowane, zwane dalej trasami, organizowane są przez uczestników rajdu,

– Zgłoszenia tras przyjmowane są do 10 kwietnia przez kierownika WA-MY,

– Szczegóły tras zostaną udostępnione w informatorze szczegółowym opisującym przebieg rajdu oraz na stronie internetowej Akademickiego Klubu Turystycznego www.uwm.edu.pl/akt.

 1. Kierownicy tras:

– kierownikowi trasy w zamian za jej przygotowanie przysługuje upominek w postaci pamiątkowej koszulki,

– Kierownik trasy w czasie trwania rajdu, jak i przed nim odpowiedzialny jest za:

– przygotowanie trasy rajdu,

– zarezerwowanie niezbędnych usług związanych z realizacją trasy (nocleg, transport, czarter sprzętu rekreacyjnego),

– informowanie uczestników imprezy na temat trasy,

– dostarczenie informacji na temat trasy do kierownika WAMY, bądź osoby przez niego wskazanej,

– przygotowanie uczestników trasy do konkursów przygotowanych na mecie rajdu, jeżeli tego wymagają,

– zapoznanie uczestników z regulaminem rajdu,

– zebranie od uczestników wpisowego i innych opłat wskazanych przez organizatora oraz przekazanie go kierownikowi WAMY niezwłocznie po przybyciu na metę Rajdu.

Partnerzy

Fundacja „Stare Buty”

Yacht Klub UWM

 1. Wpisowe

Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w Rajdzie każdy uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia w dniu przybycia na imprezę opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez organizatora i podanej do ogólnej wiadomości najpóźniej do 15 kwietnia.

W ramach wpisowego oraz świadczeń ufundowanych przez sponsorów uczestnicy otrzymują:

    • pamiątkowy znaczek;
    • 3 posiłki, odpowiednio w postaci: gorącej zupy, kiełbaski na ognisko, śniadania
    • nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów;
 1. Zasady i warunki uczestnictwa:
    • Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu, wpłacenie opłaty wpisowej oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu. 

    • Uczestników obowiązuje przestrzeganie postanowienia niniejszego regulaminu, regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego, Karty Turysty, przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych i zasad ochrony przyrody i właściwego zachowania się na szlakach turystycznych oraz na terenach objętych ochrona prawną.

    • Uczestników obowiązuje stosowanie się do zaleceń organizatorów rajdu

    • Ubezpieczenie NNW należy wykupić we własnym zakresie

    • Uczestnicy we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników Rajdu i/lub osób trzecich

    • Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

    • Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości

    • Uczestników obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku (m.in. karimata, śpiwór, naczynie na gorący posiłek itp.);

    • Opłaty za nocleg na trasach i mecie rajdu uiszczają uczestnicy;

    • Opłaty transportowe uiszczają uczestnicy;

    • W miarę możliwości finansowych, organizator w stosunku do studentów może stosować zasadę obniżonego kosztu uczestnictwa. Informację o wielkości dofinansowania podaje do ogólnej wiadomości do dnia 1 maja 2015 roku.

 2. W czasie trwania rajdu zabrania się:
    • Rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych

    • Zostawiania śmieci w miejscach biwakowania i na trasie (na mecie rajdu rozstawione będą specjalne kosze do segregacji odpadów, w związku z czym uczestnicy proszeni są o wrzucanie śmieci do specjalnie oznaczonych worków)

    • opuszczania terenu Ośrodka Wypoczynkowego „Bosman” w godzinach od 22:00 do 6:00

 3. Harmonogram Rajdu WA – MA:

Czwartek 21 maja 2015:

Rozpoczęcie tras trzydniowych

Piątek 22 maja 2015:

Rozpoczęcie tras dwudniowych

Sobota 23 maja 2015:

Rozpoczęcie tras jednodniowych

13:00 – 15:00 powitanie przybywających tras przez Kierownictwo Rajdu WA – MA wraz z ciepłym posiłkiem

16:00 oficjalne otwarcie mety Rajdu WA – MA

16:15 – 17:00 prezentacja tras

17:00 – 18:00 konkursy, warsztaty dla dzieci

18:00 – 18:30 wręczenie odznak klubowych

18:30 – 19:30 konkursy

20:00 – … ognisko

Niedziela 25 maja 2014:

8:00 – 10:00 Śniadanie, konkurs wiedzy na temat Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego

10:00 – 10:30 Licytacja Jaj

11:00 – 12:00 wykład plenerowy „Ochrona środowiska wodnego na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego”

20:00 – … Porajdowy wieczór wspomnień z piosenką turystyczną w lokalu AKT Olsztyn – Kortowo

 1. Postanowienia końcowe
   1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.

   2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

   3. Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany tras.

   4. Organizator imprezy w uzasadnionych sytuacjach (niebezpieczne warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe itp.) ma prawo odwołać imprezę.

   5. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu WA – MA.

   6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników wobec osób trzecich.

   7. W przypadku nie przybycia na rajd kaucje za czartery lub wynajem kajaków nie podlega zwrotowi i nie przysługują żadne świadczenia.

   8. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa.

Regulamin 56. Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach WA – MA 2015 znajduje się do wglądu:

    • w siedzibie Organizatorów
    • u kierowników poszczególnych tras

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników przyrody i turystyki.
Do zobaczenia na szlaku!

Kierownictwo 56 Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach WA – MA 2015

Eliza Zielińska, Magda Zienowicz, Izabela Rekuć

Prezes Akademickiego Klubu Turystycznego

Maiusz Olkowski

Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury

Dr inż. Ewa Kokoszko


Autor wpisu: Izabela Rekuć (wpisów:81, wszystkie wpisy autora: )

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz