2014
03.18

55 Ogólnopolski Rajd Studencki po Warmii i Mazurach WA – MA 2014

 

REGULAMIN RAJDU

 1. 1.            Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w 55 Ogólnopolskim Rajdzie Studenckim po Warmii i Mazurach WA – MA 2014, zwanym w dalszej części regulaminu „Rajdem WA – MA”.

 1. 2.            Organizatorem Rajdu WA – MA jest:

Główny organizator:

Akademicki Klub Turystyczny działający przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

ul. Kanafojskiego 3 (DS. 1) Olsztyn – Kortowo

www.uwm.edu.pl/akt/

Współorganizator:

Akademickie Centrum Kultury działające przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

ul. Kanafojskiego 1 (DS. 2) Olsztyn – Kortowo

http://www.uwm.edu.pl/ack/

Kierownik Rajdu WA – Ma 2014: Izabela Rekuć, Tel. 505 036 274

 1. 3.            Cel  Rajdu WA – MA:
  1. Popularyzacja czynnego wypoczynku, turystyki pieszej, kwalifikowanej i krajoznawstwa oraz turystyki zrównoważonej.
  2. Poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych rejonu Warmii i Mazur.
  3. Integracja środowisk akademickich z całej Polski.
  4. Popularyzacja zasad ochrony środowiska przyrodniczego.
  5. Promocja Warmii i Mazur, jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
 2. 4.            Termin Rajdu WA – MA :
  22 – 25 maja 2014 roku.
 3. 5.            Miejsce Rajdu WA – MA :

Meta rajdu: Ośrodek Wypoczynowo-Żeglarski „Ryn” w Rynie

 1. 6.              Trasy:

– Dyscypliny kwalifikowane, zwane dalej trasami, organizowane są przez uczestników rajdu,

– Zgłoszenia tras przyjmowane są do 31marca przez kierownika trasy,

– Szczegóły tras zostaną udostępnione w informatorze szczegółowym opisującym przebieg rajdu  oraz na stronie internetowej Akademickiego Klubu Turystycznego www.uwm.edu.pl/akt.

 1. 7.            Kierownicy tras:

– kierownikowi trasy w zamian za jej przygotowanie przysługuje upominek w postaci pamiątkowej koszulki,

– Kierownik trasy w czasie trwania rajdu, jak i przed nim odpowiedzialny jest za:

– przygotowanie trasy rajdu,

– zarezerwowanie niezbędnych usług związanych z realizacją trasy (nocleg, transport, czarter sprzętu rekreacyjnego),

– informowanie uczestników imprezy na temat trasy,

– dostarczenie informacji na temat trasy do kierownika WAMY, bądź osoby przez niego wskazanej,

– przygotowanie uczestników trasy do konkursów przygotowanych na mecie rajdu, jeżeli tego wymagają,

– zapoznanie uczestników z regulaminem rajdu,

– zebranie od uczestników wpisowego i innych opłat wskazanych przez organizatora oraz przekazanie go kierownikowi WAMY niezwłocznie po przybyciu na metę Rajdu.

Partnerzy

Fundacja „Stare Buty”

Yacht Klub UWM

 1. 8.            Wpisowe

Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w Rajdzie każdy uczestnik zobowiązuje się do wpłacenia w dniu przybycia na imprezę opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez organizatora i podanej do ogólnej wiadomości najpóźniej do 15 kwietnia.

W ramach wpisowego oraz świadczeń ufundowanych przez sponsorów uczestnicy otrzymują:

−     pamiątkowy znaczek;

−     gorący posiłek na mecie rajdu;

−     nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów;

−     posiłek na ognisku (kiełbaska itd.).

 1. 9.            Zasady i warunki uczestnictwa:

−     Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu, wpłacenie opłaty wpisowej oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.

−     Uczestników obowiązuje przestrzeganie postanowienia niniejszego regulaminu, regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego, Karty Turysty, przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych i zasad ochrony przyrody i właściwego zachowania się na szlakach turystycznych oraz na terenach objętych ochrona prawną.

−     Uczestników obowiązuje stosowanie się do zaleceń organizatorów rajdu

−     Ubezpieczenie NNW należy wykupić we własnym zakresie

−     Uczestnicy we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników Rajdu i/lub osób trzecich

−     Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

−     Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości

−     Uczestników obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku (m.in. karimata, śpiwór, naczynie na gorący posiłek itp.);

−     Opłaty za nocleg na trasach i mecie rajdu uiszczają uczestnicy;

−     Opłaty transportowe uiszczają uczestnicy;

−     W miarę możliwości finansowych, organizator w stosunku do studentów może stosować zasadę obniżonego kosztu uczestnictwa. Informację o wielkości dofinansowania podaje do ogólnej wiadomości do dnia 1 maja 2014 roku.

 1. 10.         W czasie trwania rajdu zabrania się:

−     Rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych

−     Zostawiania śmieci w miejscach biwakowania i na trasie (na mecie rajdu rozstawione będą specjalne kosze do segregacji odpadów, w związku z czym uczestnicy proszeni są o wrzucanie śmieci do specjalnie oznaczonych worków)

 1. 11.         Harmonogram  Rajdu WA – MA:

Czwartek 22 maja 2014:

Rozpoczęcie tras trzydniowych

Piątek 23 maja 2014:

Rozpoczęcie tras dwudniowych

Sobota 24 maja 2014:

Rozpoczęcie tras jednodniowych

14:00 – 16:00               powitanie przybywających tras przez Kierownictwo Rajdu WA – MA wraz z ciepłym posiłkiem

16:00                              oficjalne otwarcie mety Rajdu WA – MA

16:15 – 17:00               prezentacja tras

17:00 – 18:00               konkursy

18:00 – 19:00               wręczenie odznak klubowych

20:00 – …                       ognisko

Niedziela 25 maja 2014:

9:00 – 10:00                 Śniadanie

10:00 – 10:30               Licytacja Jaj

11:00 – 12:00               Konkurs przygotowany przez organizatora

20:00 – …                       Porajdowy wieczór wspomnień z piosenką turystyczną w lokalu AKT Olsztyn – Kortowo

 1. 12.         Postanowienia końcowe
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
 4. Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany tras.
 5. Organizator imprezy w uzasadnionych sytuacjach (niebezpieczne warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe itp.) ma prawo odwołać imprezę.
 6. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu WA – MA.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników wobec osób trzecich.
 8. W przypadku nie przybycia na rajd kaucje za czartery lub wynajem kajaków nie podlega zwrotowi i nie przysługują żadne świadczenia.
 9. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa.

 

Regulamin 55 Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach WA – MA 2014 znajduje się do wglądu:

−    w siedzibie Organizatorów

−    u kierowników poszczególnych tras

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników przyrody i turystyki.
Do zobaczenia na szlaku!

 

Kierownik 55 Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach WA – MA 2014

Izabela Rekuć

 

Prezes Akademickiego Klubu Turystycznego

Agata Eźlakowska

 

Dyrektor Akademickiego Centrum Kultury

Dr inż. Ewa Kokoszko


Autor wpisu: Izabela Rekuć (wpisów:81, wszystkie wpisy autora: )

Brak komentarzy

Dodaj własny komentarz