2009
05.02

50 Ogólnopolski Rajd Studencki po Warmii i Mazurach

WA – MA 2009

REGULAMIN RAJDU


 1. I. Informacje ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w 50 Ogólnopolskim Rajdzie Studenckim po Warmii i Mazurach WA – MA 2009, zwanym w dalszej części regulaminu „Rajdu WA – MA”.

 1. II. Organizatorem Rajdu WA – MA jest:

AKADEMICKI KLUB TURYSTYCZNY

działający przy Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie.

Ul. Kanafojskiego 3 (DS. 1)

Olsztyn – Kortowo

Tel. (089) 523 – 48 – 74

Współorganizatorem Rajdu WA – MA 2009 jest:

−    Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

−    Akademickie Centrum Kultury działające przy UWM w Olsztynie

Kierownik Rajdu WA – Ma 2009: Małgorzata Cymkowska tel. 660 707 982

Kierownicy poszczególnych tras:

Trasy Nazwa Kierownik Kontakt
Piesze HISTORYCZNA Łukasz Lewandowski 605 996 180
Jerzy Mackiewicz 506 008 009
TWARDZIELE Michał Juńczyk 507 297 515
GrandIsland Milan Rzepkowski 502 655 426
Ich troje i goście Tadeusz Załęcki 603 166 634
Jolanta Szlachciak 605 041 742
Marek Dębczyński 662 123 713
Żeglarskie Grupa specjalna Daria Christianus 886 222 012
Ewa Krasińska 606 374 910
Mafia zielonego lasku Mateusz Sowiński 793 180 233
Maciej Głowacki 663 831 728
Kajakowa Magdalena Tomczak 500 877 731
Anna Majewska 661 208 466
Rowerowe Agata Dziadom 509 308 682
Magda Witkowska 506 491 124
„4R -> Rower – Ruch – Radocha – Relaks” Mirek Arczak 507 617 656
Motorowa Marta Skrzydło 504 292 298

Współorganizatorzy tras:

−   Klub Turystyki Górskiej ‘GRAŃ’ przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK

−   Klub Turystyki Rowerowej ‘4R’ przy Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK

−   Klub Turystyki Wodnej ‘Kilwater’

 1. III. Cel  Rajdu WA – MA:
  1. Popularyzacja czynnego wypoczynku, turystyki pieszej, kwalifikowanej i krajoznawstwa.
  2. Poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych rejonu Warmii i Mazur.
  3. Integracja środowisk akademickich z całej Polski.

 1. IV. Termin Rajdu WA – MA : 7 – 10 maja 2009 roku.
 1. V. Miejsce Rajdu WA – MA :

Pojezierze Iławskie

Meta rajdu: Ośrodek Wypoczynkowy „Bosman”,

ul. Wyspa Wielka Żuława,

14 – 200 Iława

 1. VI. Informacje o sponsorach i patronatach:

Patronat honorowy nad Rajdem WA – MA objęli:

−    Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  Prof. dr hab. Józef Górniewicz

−    Wojewoda Warmińsko – Mazurski  Marian Podziewski

−    Burmistrz Iławy Włodzimierz Ptasznik

−    Rada Miasta Olsztyn

Patronat medialny objęli:

−    TVP Olsztyn

−    Gazeta Wyborcza

−    Radio Planeta

−    Radio UWM FM

−    Gazeta Turystyczna Warmii i Mazur

Sponsorami Rajdu WA – MA 2009 są:

−    Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

−    Akademickie Centrum Kultury

−    Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im Prof. Tadeusza Kotarbińskiego

−    Warmińsko – Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie

−    Olsztyński Teatr lalek

−    Planeta 11

−    HELIOS Centrum Filmowe Olsztyn

−    Yoko sushi

−    Coca – cola

−    Piekarnia Tyrolska

−    Delekta

−    Włocławek

−    Chłodnia Olsztyn

−    Indykpol

−    Bar u Michała

−    Browar Kormoran

−    Centrum Ogrodnicze Bogusławscy

Partnerzy:

−   SAF Jamnik

 1. VII. Trasy:

Przygotowano 11 tras, których szczegóły zamieszczono w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

 1. VIII. Wpisowe

Równocześnie ze zgłoszeniem udziału w Rajdzie każdy uczestnik zobowiązuje się do

wpłacenia w dniu przybycia na imprezę opłaty wpisowej w wysokości 6 zł od osoby.

W ramach wpisowego oraz świadczeń ufundowanych przez sponsorów uczestnicy otrzymują:

−    pamiątkowy znaczek;

−    mini śpiewnik turystyczny;

−    gorący posiłek na mecie rajdu;

−    nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów;

−    nagrody rzeczowe dla zwycięzców loterii.

 1. IX. Zasady i warunki uczestnictwa:

−   Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest zapoznanie się z regulaminem rajdu, który znajduje się u kierowników poszczególnych tras. Każdy uczestnik rajdu zobowiązany jest do potwierdzenia, że zapoznał się z regulaminem rajdu Wa-Ma 2009 (podpis pod oświadczeniem w Załączniku nr 2). U kierowników tras znajdują się również apteczki pierwszej pomocy.

−   W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczestnik zostanie wykluczony z uczestnictwa w rajdzie. W szczególnych sytuacjach kierownictwo rajdu może wezwać na trasę lub metę policję.

−   Każdy uczestnik rajdu ponosi odpowiedzialność na zniszczenia wyrządzone na trasie i na mecie rajdu, np. kradzież, zniszczenie itp.

−   Uczestnicy raju zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia NNW na czas radu we własnym zakresie, kierownicy tras i/lub organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki losowe, zdarzenia wywołane siłą wyższą lub zachowaniem uczestnika

−   Uczestnicy rajdu spożywają alkohol na własną odpowiedzialność. Kierownicy tras i/lub organizatorzy rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i życie  uczestników będącym pod wpływem alkoholu.

−   Wpłacenie opłaty wpisowej oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa rajdu.

−   Uczestników obowiązuje przestrzeganie postanowienia niniejszego regulaminu, regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego BOSMAN, Karty Turysty, przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych i zasad ochrony przyrody.

−   Uczestnicy we własnym zakresie odpowiadają za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników Rajdu i/lub osób trzecich.

−   Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

−   Uczestnicy rajdu zobowiązani są do posiadania dokumentu tożsamości

−   Uczestników obowiązuje posiadanie odpowiedniego ubioru i ekwipunku (m.in. karimata, śpiwór, naczynie na gorący posiłek itp.);

−   Opłaty za nocleg na trasach i mecie uiszczają uczestnicy

 1. X. W czasie trwania rajdu zabrania się:

−   Rozpalania ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych

−   Zostawiania śmieci w miejscach biwakowania i na trasie (na mecie rajdu rozstawione będą specjalne kosze do segregacji odpadów, w związku z czym uczestnicy proszeni są o wrzucanie śmieci do specjalnie oznaczonych worków

 1. XI. Harmonogram Rajdu WA – MA:

Czwartek 7 maja 2009:

−   Rozpoczęcie tras żeglarskich i kajakowej (szczegóły w załączniku nr 1)

Piątek 8 maja 2009:

−   Rozpoczęcie tras pieszych, rowerowych i motorowej (szczegóły w załączniku nr 1)

Sobota 9 maja 2009:

14:00 – 15:00 powitanie przybywających tras przez Kierownictwo Rajdu WA – MA ciepły posiłek

15:00 – 16:00 oficjalne otwarcie mety jubileuszowego Rajdu WA – MA 2009

15:45 – 16:00 kąpiel dla zasłużonych, czyli „turystyczne pranie odzieży”

16:00 – 16:30

16:30 – 19:30 konkursy, loteria

20:00 – …       ognisko z kiełbaskami i piosenką turystyczną

Niedziela 10 maja 2009:

9:00 – 10:00    Śniadanie na trawie

10:00 – 11:00   licytacja jaj

11:00 – 13:00  Poszukiwanie skarbów

13:00               Oficjalne zakończenie rajdu

20:00 – …        Porajdowy wieczór wspomnień z piosenką turystyczną w lokalu AKT Olsztyn – Kortowo ; rozstrzygniecie konkursu na najlepszego kierownika trasy

 1. XII. Zasady konkursu na najlepszego kierownika tras

W czasie trwania Rajdu WA – MA przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszego kierownika trasy. Pozwoli to również wyłonić najlepszą, najatrakcyjniejszą i najbardziej zgraną trasę tegorocznej WA – MY.

W konkursie oceniane będą:

 1. punktualne przybycie na metę
 2. liczba uczestników
 3. oryginalność  nazwy trasy
 4. wejście na metę rajdu
 5. piosenka ułożona na trasie

W składzie niezależnej komisji oceniającej znajdzie się:

−   Małgorzata Cymkowska

−   Anna Lewandowska

−   Iwona Roszkowska

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w niedzielę 10 maja 2009 roku podczas porajdowego wieczoru wspomnień w siedzibie Akademickiego Klubu Turystycznego w Olsztynie.

 1. XIII. Postanowienia końcowe
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni.
  2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
  3. Organizator zastrzegają sobie prawo zmiany tras.
  4. Organizator imprezy w uzasadnionych sytuacjach (niebezpieczne warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe itp.) ma prawo odwołać imprezę.
  5. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu WA – MA 2009.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody spowodowane przez uczestników wobec osób trzecich.
  7. W przypadku nie przybycia na rajd wpisowe nie podlega zwrotowi i nie przysługują żadne świadczenia.
  8. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu Rajdu powoduje wykluczenie z rajdu bez prawa zwrotu kosztów uczestnictwa.

Regulamin 50 Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach WA – MA 2009 znajduje się do wglądu:

−    w siedzibie Organizatora

−    u kierowników poszczególnych tras

−    na stronie internetowej Rajdu: www.akt-olsztyn.prv.pl ,Wa-MyàWa-Ma2009à Regulamin

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników przyrody i turystyki.
Do zobaczenia na szlaku!

Kierownik 50 Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach WA – MA 2009 Małgorzata Cymkowska

Prezes Akademickiego Klubu Turystycznego Iwona Roszkowska

Spis załączników:

Załącznik nr 1. Tabela tras – na stronie internetowej Rajdu: www.akt-olsztyn.prv.pl ,Wa-MyàWa-Ma2009à Trasy

Załącznik nr 2. Oświadczenie

tia niewywiązywania się z regulaminu – że macie

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 50 Ogólnopolskiego Rajdu Studenckiego po Warmii i Mazurach WA – MA 2009.

Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Rajdu WA – MA 2009, regulaminu ośrodka wypoczynkowego BOSMAN, postanowień Karty Turysty, przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych i zasad ochrony przyrody.

Zobowiązuję się do wykupienia ubezpieczenia NNW na czas rajdu Wa-Ma 2009 we własnym zakresie.

W razie wypadków losowych, zdarzeń wywołanych siłą wyższą lub moim zachowaniem nie będę miał roszczeń wobec organizatorów rajdu Wa-Ma 2009 i/lub kierowników tras.

Oświadczam, że we własnym zakresie odpowiadam za szkody wyrządzone przez siebie wobec innych uczestników Rajdu i/lub osób trzecich

Oświadczam, że we własnym zakresie odpowiadam za zniszczenia wyrządzone na trasie i na mecie rajdu, np. kradzież, zniszczenie itp.

l.p. Imię i nazwisko trasa uczelnia Czytelny podpis uczestnika

Autor wpisu: Jerzy Mackiewicz (wpisów:128, wszystkie wpisy autora: )

Do tej pory 1 komentarz

Dodaj własny komentarz
 1. Hi colleagues, how is the whole thing, and what you want to say regarding this paragraph, in my view its truly remarkable in favor of me.