Administracja Elektroniczna

Wykładowcy

dr hab Jarosław Dobkowski - dr hab. prawa administracyjnego, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UWM, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, autor blisko 150. prac twórczych, w tym monografii pt. Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007 oraz Administracyjnoprawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym, Olsztyn 2013, a także podręczników pt. Procedury w administracji, Olsztyn 2004 oraz Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej, Olsztyn 2004.


dr Katarzyna Jaworska - asystentka w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pracownica kancelarii adwokackiej. Wykładowca na studiach podyplomowych: Prawo pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.


dr Marcin Kowalczyk - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek międzynarodowe stosunki polityczne), Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing medialny i public relations) oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: polityka USA). W latach 2003-2005 pracował jako dziennikarz (staż w Reuters, praca w dziale gospodarczym w Gazecie Prawnej), posiada również kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z public relations i media relations. Od 2007 roku, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - operatora Funduszu Norweskiego w Polsce (roczny pobyt badawczy w University of Akureyri, Islandia w latach 2010-11). W pracy badawczej koncentruje się na zastosowaniach nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w administracji, demokratycznej partycypacji oraz tworzeniu struktur społeczeństwa obywatelskiego.


dr Marta Kowalczyk-Ludzia - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Procesu Karnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie, kierownik Studiów Podyplomowych Administracja w 2016r. powołana jako członek Komitetu Okręgowego w Olsztynie w ramach Olimpiady Wiedzy o Prawie; w latach 2015-2016 - jako trener - realizowała ogólnopolski projekt współorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pt. "Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu"; zainteresowania naukowo - badawcze skupione na procesie karnym i naukach pokrewnych.


dr Mirosław Lisiecki - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Procesu karnego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Autor licznych publikacji naukowych i prasowych, prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i udostępniania informacji publicznej. W pracy badawczej obecnie koncentruje się na okazaniu jako dowodzie naukowym w procesie karnym.


dr Tomasz Majer - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W 2009r. obronił przygotowaną pod kierunkiem Profesora Mieczysława Goettela pracę magisterską „Ustanowienie i wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego”. Po ukończeniu studiów rozpoczął studia doktoranckie na WPiA UWM. Pod kierunkiem Profesora Andrzeja Sylwestrzaka przygotował rozprawę doktorską pt. „Ministerstwo Administracji Publicznej w Polsce w latach 1944 – 1950”, którą obronił w 2013r. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego.


mgr Urszula Kalinowkska - ekspert w dziedzinie e-usług oraz elektronicznego zarządzania

dokumentacją w administracji publicznej. Pracuje jako informatyk wojewódzki w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Pełni funkcję pełnomocnika Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw elektronicznego zarządzania dokumentacją w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi projektami informatycznymi m. in. koordynowała wdrożenie w 116 lokalizacjach województwa warmińsko – mazurskiego Systemu Wydawania Dowodów Osobistych oraz koordynowała i prowadziła wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla użytkowników programów użytkowych w administracji publicznej oraz wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej w zarządzaniu dokumentem elektronicznym.


Dr Joanna Narodowska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończyła studia podyplomowe z rachunkowości na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalizuje się w zakresie nauk penalnych, w szczególności prawie karnym oraz kryminologii. Autorka ponad 50 publikacji naukowych w języku polskim oraz języku angielskim. Zajmuje się problematyką zwalczania cyberprzestępczości, przestępczością gospodarczą, przestępczością zorganizowaną oraz przestępczością przeciwko środowisku.


dr Paweł Romaniuk - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji tut. Uniwersytetu, doktorat zrealizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania, a w szczególności zarządzania publicznego; jako audytor wewnętrzny, poświadczony certyfikatem Ministra Finansów, dokonuje analizy technologii informacyjnych w procesie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych; specjalista z zakresu audytu organizacji, zajmujących się zarządzaniem i wydatkowaniem środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji środowiska audytu wewnętrznego, posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, gdzie już od dłuższego czasu wykorzystywana jest wiedza w postaci powszechnego wykorzystywania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), niezbędnych do usprawnienia realizacji zadań publicznych, głównie poprzez udostępnienie w kanałach elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług) wspierających realizację takich zadań, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu zarządzania publicznego oraz specyfiki finansowej i kontrolnej samorządu terytorialnego.


dr Marek Salamonowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ekspert przy Centrum Innowacji Transferu Technologii UW-M, absolwent rządowego programu Top 500 Innowators – Uniwersytet Stanforda USA 2012, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Komisji ds. Własności Intelektualnej UW-M, Laureat Nagrody MNiSW w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa własności przemysłowej. Kierownik projektu finansowanego w ramach Narodowego Centrum Nauki (lata 2013-2016) pt. „Prawne aspekty zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne szkoły wyższe”. Autor szeregu publikacji, opinii i ekspertyz z zakresu prawa własności intelektualnej, konkurencji i gospodarczego.


dr hab. Denis Solodov - ukończył wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu (Rosja). Pracował jako wykładowca na uczelniach wyższych w Rosji. Posiada 8-letni staż pracy adwokackiej w sprawach karnych. W 2010 r. Wyższa Komicja Atestacyjna w Moskwie (Federacja Rosyjska) nadała D. Solodov tytuł naukowy „Docent w katedrze kryminalistyki”. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo - specjalność kryminalistyka (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku). D. Solodov jest autorem łącznie ponad 70 publikacji. Posiada współautorstwo kilku komentarzy do Kodeksu Postępowania Karnego Federacji Rosyjskiej i komentarza do Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Jest współautorem jedynego w swoim rodzaju kryminalistycznego komentarzu do Kodeksu Postępowania Karnego Federacji Rosyjskiej. Zainteresowania i praca badawcza D. Solodov koncentrowała się wokół następujących problemów: fotografia sądowa, taktyka prowadzenia czynności procesowych w postępowaniu karnym, metodologiczne problemy kryminalistyki, taktyka i metodyka obrony w sprawach karnych, problemy ochrony praw i interesów pokrzywdzonych w procesie karnym, gwarancje procesowe praw człowieka w postępowaniu karnym, dowody naukowe w procesie karnym i kryminalistyce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Opiekun naukowy SKN Kryminalistyki przy Katedrze Kryminalistyki i Medycyny Sądowej WPiA UWM.


mgr Anna Jankowska – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (mgr Administracji) i Uniwersytetu Warszawskiego (lic. Filologii Angielskiej). Ukończyła Studia Podyplomowe Menedżerskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Pracownik administracji publicznej od 2009 roku. Wydziałowy koordynator Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Administrator strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.Projekt: Adam Ludzia

Made with Goldfish