Administracja Elektroniczna

Wykładowcy

dr hab Jarosław Dobkowski - dr hab. prawa administracyjnego, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji UWM, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, autor blisko 150. prac twórczych, w tym monografii pt. Pozycja prawnoustrojowa służb, inspekcji i straży, Warszawa 2007 oraz Administracyjnoprawne stosunki łączące Policję z samorządem terytorialnym, Olsztyn 2013, a także podręczników pt. Procedury w administracji, Olsztyn 2004 oraz Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej, Olsztyn 2004.


dr Katarzyna Jaworska - asystentka w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pracownica kancelarii adwokackiej. Wykładowca na studiach podyplomowych: Prawo pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego i prawa pracy.


dr Marta Kopacz - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, starszy asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie. Autorka trzydziestu publikacji z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Przedmiotem zainteresowań naukowych są przede wszystkim tryby nadzwyczajne wzruszania ostatecznych decyzji administracyjnych.


dr Marcin Kowalczyk - doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek międzynarodowe stosunki polityczne), Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja marketing medialny i public relations) oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: polityka USA). W latach 2003-2005 pracował jako dziennikarz (staż w Reuters, praca w dziale gospodarczym w Gazecie Prawnej), posiada również kilkuletnie doświadczenie zawodowe związane z public relations i media relations. Od 2007 roku, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stypendysta Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - operatora Funduszu Norweskiego w Polsce (roczny pobyt badawczy w University of Akureyri, Islandia w latach 2010-11). W pracy badawczej koncentruje się na zastosowaniach nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w administracji, demokratycznej partycypacji oraz tworzeniu struktur społeczeństwa obywatelskiego.


dr Mirosław Lisiecki - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Procesu karnego Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Autor licznych publikacji naukowych i prasowych, prowadzi szkolenia z ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i udostępniania informacji publicznej. W pracy badawczej obecnie koncentruje się na okazaniu jako dowodzie naukowym w procesie karnym.


dr Tomasz Majer - Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. W 2009r. obronił przygotowaną pod kierunkiem Profesora Mieczysława Goettela pracę magisterską „Ustanowienie i wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego”. Po ukończeniu studiów rozpoczął studia doktoranckie na WPiA UWM. Pod kierunkiem Profesora Andrzeja Sylwestrzaka przygotował rozprawę doktorską pt. „Ministerstwo Administracji Publicznej w Polsce w latach 1944 – 1950”, którą obronił w 2013r. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego.


mgr Marzena Mateusiak - redaktor, informatyk, urzędnik. Ukończyła Wyższą Szkołę Informatyki i Ekonomii w Olsztynie oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na Wydziale Matematyki i Informatyki. W administracji publicznej od 2006 roku. Aktualnie zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Członek grupy roboczej ds. elektronizacji usług administracji w ramach przedsięwzięcia Linia Współpracy przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Pełnomocnik Marszałka Województwa ds. wdrażania elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów.


dr hab. Wiesław Pływaczewski - Profesor nauk prawnych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, specjalność prawo karne i kryminologia. Urodzony 9.01.1956 r. w Jezioranach. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1980). Pracę doktorską pt.: „Prawnokarna ochrona dóbr kultury w Polsce” obronił w 1989 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na tym samym Wydziale w 1998 r. obronił pracę habilitacyjną na temat: „Kradzieże samochodów. Studium kryminologiczne”. W latach 1991-93 dyrektor Instytutu Prawa Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1993-1999 prorektor ds. naukowo-dydaktycznych, a w latach 1999-2003 komendant-rektor tej Uczelni. W latach 1993-2003 redaktor naczelny „Przeglądu Policyjnego”. W latach 2002-2009 kierownik Zakładu Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przestępczości Zorganizowanej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2009 r. kierownik Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek International Police Executive Symposium, American Society of Criminology, członek Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii oraz członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Odznaczony Srebrnym (1995) i Złotym (2000) Krzyżem Zasługi, licznymi wyróżnieniami ministerialnymi i nagrodami rektora. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych (opublikowanych w periodykach krajowych i zagranicznych) oraz promotorem licznych prac doktorskich i magisterskich. Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Kryminologii „Vestigium”. Uczestnik staży naukowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i USA. W 2008 r. wyróżniony specjalną nagrodą Prezydenta International Police Executive Symposium (IPES). Współinicjator i sygnatariusz Forum Naukowego „Podlasie-Warmia i Mazury”. Główne obszary zainteresowań naukowych: współczesne tendencje przestępczości (w tym zorganizowanej) w Polsce i na świecie, przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu człowieka, nielegalny rynek dzieł sztuki, tzw. przestępczość CITES. Członek Rady Programowej Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.


dr Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Procesu Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zajmuje się ochroną danych osobowych i informacji niejawnych oraz procesem karnym. Specjalista Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z zakresu informacji publicznej i ochrony danych osobowych w ramach projektu „Dobre prawo - sprawne rządzenie”. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych w Kancelarii Prawnej oraz trener z zakresu ochrony danych osobowych. Autorka publikacji w języku polskim i angielskim, m.in. monografii pt. Porwania dla okupu- analiza roli pokrzywdzonego.


dr Paweł Romaniuk - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji tut. Uniwersytetu, doktorat zrealizowany na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, specjalizuje się w zakresie organizacji i zarządzania, a w szczególności zarządzania publicznego; jako audytor wewnętrzny, poświadczony certyfikatem Ministra Finansów, dokonuje analizy technologii informacyjnych w procesie kontroli i audytu jednostek sektora finansów publicznych; specjalista z zakresu audytu organizacji, zajmujących się zarządzaniem i wydatkowaniem środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem organizacji środowiska audytu wewnętrznego, posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej, gdzie już od dłuższego czasu wykorzystywana jest wiedza w postaci powszechnego wykorzystywania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT), niezbędnych do usprawnienia realizacji zadań publicznych, głównie poprzez udostępnienie w kanałach elektronicznych usług publicznych (tzw. e-usług) wspierających realizację takich zadań, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu zarządzania publicznego oraz specyfiki finansowej i kontrolnej samorządu terytorialnego.


dr Marek Salamonowicz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ekspert przy Centrum Innowacji Transferu Technologii UW-M, absolwent rządowego programu Top 500 Innowators – Uniwersytet Stanforda USA 2012, członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Komisji ds. Własności Intelektualnej UW-M, Laureat Nagrody MNiSW w konkursie Urzędu Patentowego RP na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa własności przemysłowej. Kierownik projektu finansowanego w ramach Narodowego Centrum Nauki (lata 2013-2016) pt. „Prawne aspekty zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej przez publiczne szkoły wyższe”. Autor szeregu publikacji, opinii i ekspertyz z zakresu prawa własności intelektualnej, konkurencji i gospodarczego.


dr hab. Denis Solodov - ukończył wydział Prawa Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu (Rosja). Pracował jako wykładowca na uczelniach wyższych w Rosji. Posiada 8-letni staż pracy adwokackiej w sprawach karnych. W 2010 r. Wyższa Komicja Atestacyjna w Moskwie (Federacja Rosyjska) nadała D. Solodov tytuł naukowy „Docent w katedrze kryminalistyki”. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawo - specjalność kryminalistyka (Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku). D. Solodov jest autorem łącznie ponad 70 publikacji. Posiada współautorstwo kilku komentarzy do Kodeksu Postępowania Karnego Federacji Rosyjskiej i komentarza do Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej. Jest współautorem jedynego w swoim rodzaju kryminalistycznego komentarzu do Kodeksu Postępowania Karnego Federacji Rosyjskiej. Zainteresowania i praca badawcza D. Solodov koncentrowała się wokół następujących problemów: fotografia sądowa, taktyka prowadzenia czynności procesowych w postępowaniu karnym, metodologiczne problemy kryminalistyki, taktyka i metodyka obrony w sprawach karnych, problemy ochrony praw i interesów pokrzywdzonych w procesie karnym, gwarancje procesowe praw człowieka w postępowaniu karnym, dowody naukowe w procesie karnym i kryminalistyce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Opiekun naukowy SKN Kryminalistyki przy Katedrze Kryminalistyki i Medycyny Sądowej WPiA UWM.


mgr Sebastian Witczak – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie (mgr Administracji i mgr Prawa). W administracji publicznej od 2008 roku. Wydziałowy koordynator Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Działacz sportowy i organizator imprez sportowych. W latach 2011-2013 członek Głównej Komisji Rewizyjnej AZS.Projekt: Adam Ludzia

Made with Goldfish