RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (www.uwm.edu.pl)
2) kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: e-mail: 50latbudownictwa@uwm.edu.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu czynności niezbędnych z realizacją wydarzenia 50 LAT BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE! – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty przetwarzające, którym administrator powierzy dane do przetwarzania w imieniu administratora zgodnie z art. 28 RODO, w szczególności podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, księgowe i prawne,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat, lecz nie krócej niż przez okres niezbędny dla realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy i czynów karalnych; administrator może przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy wynika to z obowiązku nałożonego na administratora przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lub gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją wydarzenia 50 LAT BUDOWNICTWA W OLSZTYNIE!